Przetargi.pl
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich"

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia Publicznego – znak spr. DP.272.02.2019.AF Informacje dodatkowe: 1.. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 2. Zamawiający wymaga by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników biurowych i administracyjnych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, z zakresu prac administracyjno – biurowych. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania Podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników Podwykonawcy. 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których mowa w ust. 2 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), w szczególności inspektorów nadzoru, a także podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w § 5 pkt. 1 projektu umowy. Oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 5 ust.2 projektu umowy czynności, tj.: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 projektu umowy czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 projektu umowy. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 projektu umowy czynność, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 projektu umowy. 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu projektowanej inwestycji i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu projektowanej inwestycji poniesie Wykonawca. WARUNKI GWARANCJNE: 1. PROJEKTANT udziela trzyletniej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową licząc od dnia zawarcia protokołu zdawczo – odbiorczego. 2. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z PROJEKTANTEM rozszerzają odpowiedzialność PROJEKTANTA z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem projektu umowy. 3. PROJEKTANT odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej, w tym rozwiązań projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, przedmiaru robót, projektów specjalistycznych (branżowych) mających wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikających z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, wskazaniami wiedzy budowlanej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wady, o których mowa mogą polegać także na błędach obliczeniowych, lukach w opracowaniach, na niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi, na nieekonomicznym opracowaniu projektu, niekompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zrealizowaniu inwestycji na podstawie wadliwie wykonanego projektu, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych. 4. O dostrzeżonych wadach w dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCY powiadamia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni PROJEKTANTA na piśmie. 5. ZAMAWIAJĄCY, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, w sytuacji gdy wady projektu wykryto przed rozpoczęciem budowy, a także w jej trakcie, może domagać się bezpłatnego usunięcia wad w oznaczonym terminie, obniżenia wynagrodzenia i odstąpienia od umowy, gdy wada uniemożliwia realizację budowli na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej odpowiednio do treści przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) odnoszących się do rękojmi za wady dzieła oraz odpowiednio rękojmi przy sprzedaży. 6. ZAMAWIAJĄCY, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, w sytuacji gdy wady projektu wykryto po wykonaniu obiektu budowlanego może skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustępie poprzedzającym. Nadto, gdy wada obiektu budowlanego okaże się być wadą usuwalną, ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie roszczenie o naprawienie szkody wywołanej koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych odpowiednio do treści art. 566 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) – jeżeli rękojmia za wady projektu jeszcze trwa, względnie na podstawie art. 471 tejże ustawy – jeśli już wygasła, a także roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia. 7. PROJEKTANT odpowiada za błędy projektowe skutkujące zwiększeniem kosztów robót budowlanych. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów. 8. Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia oddania do użytkowania obiektów budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 9. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na zadanie w wysokości 3.500,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 15.02.2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.7.2019.AG1 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełnione wyliczenie wartości zamówienia – załącznik Nr 1a do SIWZ; c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; g) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach