Przetargi.pl
Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz Sądu Rejonowego we Włodawie

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 46 01 241 , fax. 81 46 01 241
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 43
  20-076 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 46 01 241, fax. 81 46 01 241
  REGON: 32295600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.so.goc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz Sądu Rejonowego we Włodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz Sądu Rejonowego we Włodawie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Sądu Okręgowego oraz jednostek sądownictwa powszechnego będących tzw. sądami funkcjonalnymi Zamawiającego w następujących lokalizacjach: 1) Sąd Okręgowy w Lublinie: -budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 -budynek przy Plac Czechowicza 1 2) Sąd Rejonowy we Włodawie: -budynek przy ul. Kościelnej 7 -budynek przy ul. ul. Sejmowej 7 3) Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim: - budynek przy ul. Stary Rynek 46. 3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 11:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich Współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu Współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw; b) lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; c) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy). 5. Postanowienia ust. 6 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 lit. b) i e). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 96 1130 1017 0021 1002 6390 0004. 7. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr D.ZP-2820-17/18” 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie dokument gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą) albo złożyć dokument gwarancyjny w kasie Sądu (ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin) do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 11:00. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wymaga się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy). 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 16. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach