Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania dotyczącego kondycji podmiotów sektora ekonomii społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 76 50 , fax. 81 528 76 30
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 76 50, fax. 81 528 76 30
  REGON: 43268735300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania dotyczącego kondycji podmiotów sektora ekonomii społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badania: dotyczącego kondycji podmiotów sektora ekonomii społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, spółek non – profit, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego ” Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach