Przetargi.pl
Dostawa materiałów zużywalnych w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 02 , fax. +48 58 347 18 02
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 02, fax. +48 58 347 18 02
  REGON: 00000162000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2. Zamówienie jest udzielane w ramach 4 części, tj.: 2.1. Część I: artykuły elektroniczne, 2.2. Część II: artykuły elektrotechniczne, 2.3. Część III: układy do testowania prototypów. 2.4. Część IV: kabel elektroenergetyczny średniego napięcia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto, w ofercie Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów, oświadczeń oraz informacji: 1.1. wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie, uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, 1.2. formularza cenowego (załączniki od nr 2_część I do nr 2_część IV do SIWZ), 1.3. pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie wynika to w sposób bezpośredni z przedstawionych dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. W myśl art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie w wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni terminie, Wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej, do złożenia aktualnych, wymienionych poniżej oświadczeń i dokumentów: 2.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 2.1.1. dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w SIWZ. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów bądź karty katalogowe lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/adres strony internetowej producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 4b do SIWZ), 3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 4b do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach