Przetargi.pl
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w plansze informacyjne

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, , fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.lebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w plansze informacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk plansz informacyjnych, tj. ekspozytorów zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ: A) Tablice ogłoszeniowe na cięgnach – materiał szkło, stal – 3szt. B) Tapeta winylowa z laminatem mocowana bezpośrednio na ścianie wymiary 343cmx285cm – 1szt. C) Tablice ogłoszeniowe – materiał szkło, stal wymiary 70cm x 70cm, rozmiar aktywny 50cmx70cm – 4szt. D) Ekspozytor – materiał szkło, stal, grafika – folia do wyklejania w ekspozytorze szklanym, wymiary 60cmx103cm, rozmiar aktywny 60cmx73cm – 4szt. E) Tapeta winylowa z laminatem, mocowana bezpośrednio na ścianie, wymiary 271cmx257cm, rozmiar aktywny 271cmx217cm – 1szt. F) Tapeta winylowa z laminatem, mocowana bezpośrednio na ścianie, wymiary 260cmx260cm – 1szt. G) Tapeta winylowa z laminatem, mocowana na płycie g-k, wymiary 397cmx180cm – 1szt. H) Tapeta winylowa z laminatem, mocowana bezpośrednio przy ścianie, wymiary 328cmx180cm – 1szt. I) Folia do wyklejania na ekspozytorze szklanym (istniejącej zabudowy), wymiary 248cmx300cm – 1szt. J) Ekspozytor – materiał szkło, stal, grafika – folia do wyklejania na ekspozytorze szklanym, wymiary 60cmx76cm, rozmiar aktywny 60cmx46cm – 1szt. 2. Wykonawca dostarczy plansze informacyjne na teren budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku przy ul. Pięknej 1, dokona montażu we wskazanym miejscu, dostarczy karty gwarancyjne, dokona szkolenia załogi. Elementy te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 3. Przed dostarczeniem elementów zamówienia należy wykonać pomiary „z natury” w budynku wieży ciśnień w Lęborku z uwagi na możliwe zmiany wymiarów pomieszczeń docelowych podczas wykonanych robót budowlanych. Ewentualne zmiany wymiarowania będą dotyczyły jedynie możliwych zmniejszeń gabarytów elementów dostawy. 4. Wykonawca opracuje pod względem graficznym, wydrukuje, wykona i dostarczy 18 sztuk plansz informacyjnych, tj. ekspozytorów zgodnie z zestawieniem grafik. Docelowy zakres merytoryczny grafik należy opracować oraz uzgodnić w porozumieniu z Muzeum w Lęborku na etapie realizacji 5. Zamówienie nie dotyczy innych elementów aranżacji wystawy stałej wieży ciśnień niż opisane w niniejszym dziale, tj. wyłącznie 18 sztuk plansz informacyjnych. 6. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważy tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości technicznych i estetycznych dla dostarczonych urządzeń 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach