Przetargi.pl
Dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.).

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 433 27 29
 • Data zamieszczenia: 2015-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 433 27 29
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu OMICRON pn. Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College - Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, Capacities (umowa nr 286038 z dnia 02.12.2011r.). Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem kalkulacji ceny oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, od jednej do pięciu części. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa materiałów stanowiących przedmiot zamówienia: 1)realizacja dostawy maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt. 4 i 13 SIWZ; 2)realizacja dostawy do Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034 Kraków. Dostawa może odbywać się tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30; 3)dostarczanie faktury do Działu Zaopatrzenia UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków; 4)oznakowanie w sposób czytelny nazwą, warunkami przechowywania oraz terminem ważności na każdym opakowaniu lub pisemną deklaracją producenta o terminie ważności materiału pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, 5)dostarczenie każdego z materiałów zużywalnych z terminem ważności (przydatności) w dacie dostawy do Zamawiającego nie krótszym niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał oprócz opisu, nazwy handlowe, numery katalogowe i producentów materiałów zużywalnych wyłącznie w celu określenia cech i parametrów jakościowych, jakim muszą odpowiadać oferowane materiały zużywalne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały zużywalne równoważne, przy czym Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. W tym celu Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki lub dokumnety równoważne. Potwierdzające ich równoważność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331925007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach