Przetargi.pl
Dostawy wyrobów jednorazowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2730322 , fax. 12 2721855
 • Data zamieszczenia: 2015-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2730322, fax. 12 2721855
  REGON: 00030057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmyslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów jednorazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy wyrobów jednorazowych i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej, pipet i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz probówek z jonami magnezu do diagnostyki pseudotrombocytopenii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331925007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szpitalmyslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach