Przetargi.pl
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych, okresowe przeglądy wraz z wymianą zużywalnych części w aparatach do brachyterapii

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4231565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2015-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11 11
  31-115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4231565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 00028836600035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych, okresowe przeglądy wraz z wymianą zużywalnych części w aparatach do brachyterapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparaty do brachyterapii szt. 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093440002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja dla usług serwisowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: onkologia.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach