Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH ORAZ ZESTAWÓW DO POBIERANIA PRÓBEK Z ENDOMETRIUM

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2018-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH ORAZ ZESTAWÓW DO POBIERANIA PRÓBEK Z ENDOMETRIUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - materiałów szewnych i siatek przepuklinowych, z przeznaczeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81, ul. Herberta 21 (zad. nr 1-11), - sprzętu medycznego jednorazowego użytku (zad. nr 12), do Magazynu Medycznego, położonego przy ul. Biernackiego 9, z przeznaczeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej, zlokalizowanej przy ul. Lubartowskiej 81, stanowiących 12 odrębnych zadań, tj.: Zadanie nr 1 - Dostawa nici syntetycznych, wchłanialnych, plecionka powlekana (kwas poliglikolowy), Zadanie nr 2 - Dostawa szwów specjalistycznych, Zadanie nr 3 - Dostawa nici niewchłanialnych, Zadanie nr 4 - Dostawa szwów syntetycznych wchłanialnych poliglaktyna, polidioksanon, Zadanie nr 5 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, szybkowchłanialnych, niepowlekanych, Zadanie nr 6 - Dostawa szwów syntetycznych, plecionych, niewchłanialnych, poliestrowych, powlekanych silikonem Zadanie nr 7 - Dostawa wosku kostnego, Zadanie nr 8 - Dostawa szwów syntetycznych, monofilamentowych, niepowlekanych z polimeru hydroksymaślanu, Zadanie nr 9 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin I, Zadanie nr 10 - Dostawa siatki do naprawy przepuklin II, Zadanie nr 11 - Dostawa asortymentu do naprawy przepuklin brzusznych, Zadanie nr 12 - Dostawa zestawów do pobierania próbek z endometrium. 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i zakres w minimalnej konfiguracji, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 1.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 2.1. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu, używania i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), dobrej jakości, z opisem, instrukcją użytkowania przynajmniej w każdym opakowaniu zbiorczym, w języku polskim. 2.2. Przedmiot zamówienia musi być pakowany w sterylne opakowania, z terminem ważności oferowanych produktów minimum 3 lata, liczony od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin ważności stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz ppkt. 17.4.3) niniejszej SIWZ. 2.3. W przypadku, gdy produkt będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny nie jest dostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego produktu po ostatniej obowiązującej cenie wraz z informacją o braku dostępności na dzień składania ofert. 2.4. Przedmiot zamówienia, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ. 2.5 Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 2.6. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności i przydatności do użycia - dla wyrobów sterylnych, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy. 2.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku. 2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem. 2.9. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 2.10. Transport produktu (do Zamawiającego), zapewnia Wykonawca, środkiemi transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu, zgodnie z obowiązującymi normami dla wyrobu medycznego oraz posiadjące wymagane zezwolenia dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu. 3. Podana w załączniku ilość asortymentu ma charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości zapotrzebowanego, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze przy zastrzeżeniu, iż zmiejszenie wartości całego zamówienia nie będzie większe niż 20% 5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania. 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach