Przetargi.pl
Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Biura Programu "Niepodległa"

Biuro Programu "Niepodległa" ogłasza przetarg

 • Adres: 00 - 054 Warszawa, Jasna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)1822600
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Programu "Niepodległa"
  Jasna 24
  00 - 054 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)1822600
  REGON: 366513210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepodlegla.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Biura Programu "Niepodległa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów reklamowych (gadżetów) na potrzeby Biura Programu "Niepodległa" zgodnie ze specyfikacją szczegółowo określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach