Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Karczew i jednostek działających w ramach struktury Gminy Karczew – część I oraz na potrzeby oświetlenia dróg gminnych – część II, w okresie 12 miesięcy.

Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Adres: 05480 Karczew, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7806516, 780 76 41 , fax. 227 806 536
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  ul. Warszawska 28
  05480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 22 7806516, 780 76 41, fax. 227 806 536
  REGON: 1326922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Karczew i jednostek działających w ramach struktury Gminy Karczew – część I oraz na potrzeby oświetlenia dróg gminnych – część II, w okresie 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Karczew i jednostek działających w ramach struktury Gminy Karczew – część I oraz na potrzeby oświetlenia dróg gminnych – część II, w okresie 12 miesięcy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się: w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - dla Części I, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - dla Części II, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Dokumenty zawierają m. in.: wykaz punktów poboru energii elektrycznej (ich adresy), adresy jednostek organizacyjnych, taryfę/strefy, numery liczników, nr obowiązujących umów dystrybucyjnych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (pełnomocnictwo) – Załącznik Nr 5 do SIWZ – dla Części I zamówienia i Załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Części II zamówienia. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 26 SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Dostawa energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: część I – 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100); część II – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (na której udostępniono SIWZ http://www.bip.karczew.pl/?bip=1&cid=362) informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach