Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i licencji.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 60 80 177, 60 80 173 , fax. 22 60 80 277, 60 80 273
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  ul. Wawelska 56
  00922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 60 80 177, 60 80 173, fax. 22 60 80 277, 60 80 273
  REGON: 647242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i licencji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i licencji. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I – dostawa sprzętu serwerowego i wdrożenie oprogramowania (zamówienie podstawowe, zamówienie opcjonalne). Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenie, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż do 7 dni od daty podpisania Umowy. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Część II – dostawa sprzętu komputerowego, Część III – dostawa licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla części I – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100); 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: PEKAO S.A. V Centrum Korporacyjne w Warszawie nr rachunku: 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899, z dopiskiem na przelewie: BA.260.9.2018 - „Wadium na dostawę fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania, sprzętu komputerowego i licencji.” Część I lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach