Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego rębaka dla Gminnej Spółki Wodnej Grodzisk Mazowiecki. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Typ operacyjny „Inwestycje zapobiegające zniszczenie potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 755 55 34, , fax. 22 755 55 34
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki
  Kościuszki 32 A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 755 55 34, , fax. 22 755 55 34
  REGON: 1185628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gsw.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego rębaka dla Gminnej Spółki Wodnej Grodzisk Mazowiecki. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Typ operacyjny „Inwestycje zapobiegające zniszczenie potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rębaka dla Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ilość -1 sztuka. Szczegółowy opis rębaka zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16600000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z : 1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3 do SIWZ, 3)zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwa - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy), 5) dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2018 r. poz. 1000), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach