Przetargi.pl
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (odczynniki chemiczne, szkło i inny drobny sprzęt laboratoryjny)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (odczynniki chemiczne, szkło i inny drobny sprzęt laboratoryjny)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczanie Zamawiającemu) materiałów przeznaczonych do pracy laboratoryjnej (MPL). 2.Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 2 (dwie) samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ zadaniem). Zadanie nr 1 stanowią odczynniki chemiczne. Zadanie nr 2 stanowi szkło i inny drobny sprzęt laboratoryjny. 3.Dostawa, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego działu będzie miała charakter świadczenia ciągłego realizowanego sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb (zapotrzebowań). 4.Ze względu na to, iż MPL będą wykorzystywane do prowadzonych przez Zamawiającego badań w ramach projektu, z którego finansowane jest zamówienie, które to badania nie pozwalają z góry precyzyjnie określić dokładnych ilości zapotrzebowanych MPL Zamawiający informuje, iż w toku wykonywania zamówienia przysługiwać mu będzie prawo do jednostronnego i bezwarunkowego pomniejszenia ogólnej ilości MPL, jednak o nie więcej niż 50% w każdym z zadań. 5.Miejsce dostarczenia Zamawiającemu MPL będzie znajdować się na terenie Szczecina. 6.MPL wymagają dostarczenia jako nowe (nieużywane) w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. 7.Przez używane w niniejszej sekcji odwołania się do zwrotu /Dział/ rozumieć należy niniejszą sekcję
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl (menu: Przetargi/Zamówienia publiczne - Dostawy albo Biznes - Przetargi - Dostawy).
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach