Przetargi.pl
Wykonanie monitoringów środowiskowych - 2 zadania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71 , fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 33 33
  70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71, fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
  REGON: 01751157500115
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie monitoringów środowiskowych - 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringów środowiskowych - 2 zadania. Zadanie I. Wykonanie pomiarów hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (pomiar natężenia ruchu, pomiar prędkości potoku pojazdów, pomiar warunków meteorologicznych) oraz wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego oraz oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony zabudowy mieszkaniowej przed hałasem) dla inwestycji: I.1. Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo oraz wzmocnienie nawierzchni na odcinku od km 65+600 - 66+300, w ciągu drogi krajowej nr 3. I.2. Budowa węzła Parłówko wraz z budową obwodnic miejscowości Troszyn i Ostromice. I.3. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej nr 6. Zadanie II. Wykonanie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla inwestycji: II.1. Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo oraz wzmocnienie nawierzchnia na odcinku od km 65+600 - 66+300, w ciągu drogi krajowej nr 3. II.2. Budowa węzła Parłówko wraz z budową obwodnic miejscowości Troszyn i Ostromice. II.3. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej nr 6. II.4. Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od węzła Lipnik do węzła Święte. II.5. Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski (węzeł Klucz - węzeł Gorzów Północ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907145000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) Zadanie nr 2 - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach