Przetargi.pl
Zamówienie na mięso drobiowe i jego przetwory

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 44 61 , fax. 67 258 44 61 wew. 448
 • Data zamieszczenia: 2013-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 99
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 44 61, fax. 67 258 44 61 wew. 448
  REGON: 14273335600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na mięso drobiowe i jego przetwory
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach