Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 416 300 , fax. 68 341 30 40
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 52
  66235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 683 416 300, fax. 68 341 30 40
  REGON: 8046718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek oraz rękawic w ciągu maksimum 7 dni od złożenia zamówienia transportem Wykonawcy do Apteki szpitalnej w dni robocze w godzinach 7:25 – 14:00. Szczegółowy opis, postać oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Formularz cenowy obejmuje 8 zadań. Zamawiający dopuszcza inną niż wskazana przez Zamawiającego ilość sztuk poszczególnych asortymentów w opakowaniach zbiorczych, przy jednoczesnym przeliczeniu ilości sztuk tak, aby była ona zgodna z ilością sztuk wymaganą przez Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Formularz cenowy, 3. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach