Przetargi.pl
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 278 040 , fax. 957 278 040
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Sikorskiego 107
  66400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 278 040, fax. 957 278 040
  REGON: 21118850000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wimbp.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring systemów zabezpieczających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona winna być realizowana w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz zapobieganiem powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń; ochrona osób ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie biblioteki. - całodobowa jednoosobowa, przez siedem dni w tygodniu ochrona fizyczna nowego budynku-ul. Kos. Gdyńskich -całodobowy monitoring systemów zabezpieczających bibliotekę, w tym alarmów ppoż. poprzez bezpośrednie połączenie z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wielkopolskim -całodobowa ochrona monitoringowa filii bibliotecznych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego objetych systemem alarmowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D.U. 2014 poz. 1099) Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji umowy. Ocena warunku spełnia/ nie spełnia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach