Przetargi.pl
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, którego szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1 - 10 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1-10 SIWZ – „Formularz oferty - Formularz cenowy.“ 4. Zamawiający wymaga wskazania gdzie/czy zastosowano rozwiązania równoważne. 5. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty). 6. Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki (jeżeli dotyczy to jego specyfiki): a) pakowany oddzielnie (pojedynczo), b) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, że jest to produkt sterylny jednorazowego użytku lub biologicznie czysty jednorazowego użytku, c) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis w języku polskim, d) na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny, e) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach