Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COZL.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ogłasza przetarg

 • Adres: 20-090 Lublin, K. Jaczewskiego 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
  K. Jaczewskiego 7
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431219360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COZL.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pułapki wodne wapno sodowane, pochłaniacz CO2Układ oddechowy jednorazowego użytku, elektrody, mankietyMaska anestetycznaWkład do ssakaJednorazowa łyżka światłowodowaRurki intubacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach