Przetargi.pl
Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego, pojemników na odpady oraz odzieży ochronnej - 11 części

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3023252 , fax. 058 3023962
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50 50
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3023252, fax. 058 3023962
  REGON: 00009289300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego, pojemników na odpady oraz odzieży ochronnej - 11 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego, pojemników na odpady oraz odzieży ochronnej - 11 części: Część I - Drobne szkło laboratoryjne do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4a. Część II - Materiały jednorazowe do hodowli komórkowych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4b. Część III - Odzież ochronna i zabezpieczająca do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4c. Część IV - Płytki Petriego, ezy, pałeczki i głaszczki - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4d. Część V - Szkiełka mikroskopowe podstawowe i nakrywkowe używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4e. Część VI - Narzędzia sekcyjne i inne przyrządy drobne używane w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4f. Część VII - Materiały pomocnicze do analiz laboratoryjnych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4g. Część VIII - Woreczki, taśmy wskaźnikowe i statywy - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4h. Część IX - Szkło laboratoryjne klasy A używane do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4i. Część X - Materiały drobne jednorazowe i wielorazowe - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4j. Część XI - Pojemniki na odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 4k. Pojemniki na odpady 60L winny mieć wykonane badanie zgodne z normą ASTM-F2132-01 dotyczące odporności na przebicie - wyniki badań należy dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach