Przetargi.pl
Dostawa dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6828323 , fax. 058 6828319
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trąbki Wielkie
  ul. Gdańska 12 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 058 6828323, fax. 058 6828319
  REGON: 19167506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trabkiw.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym o następujących parametrach: 1) rama Aluminium 2) widelec Hi-ten 3) przerzutka tył piasta 3 biegowa 4) korby mechanizm korbowy 38 zębowy 5) hamulec przód V-beak 6) hamulec tył w piaście 3 biegowej 7) piasta przód z silnikiem elektrycznym 8) opony 700 x 38 9) rozmiar koła 28 10) oświetlenie przód Led bateryjne 11) oświetlenie tył Led bateryjne 12) rozmiar ramy 18 13) ilość biegów 3 14) waga do 24 kg 15) Bateria 36 V 10 A/h 2.Dodatkowe parametry roweru: 1)Elektromotoryczny napęd wspomagający o mocy 250 Watt. 2)Bateria Li-Ion 36 V o pojemności 10 A/h z czujnikiem poziomu naładowania. 3)Ergonomiczny panel sterowania systemem wspomagania. 4)System wspomagania powinien działać tylko i wyłącznie w przypadku pedałowania, dzięki wbudowanemu czujnikowi obrotu korby, a maksymalna prędkość jest ograniczona do 25 km/h. Zasięg roweru na jednym ładowaniu powinien wynosić średnio 60 km. 3.Rowery powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. Z 2003 roku NR 32, poz.262 z późniejszymi zm.). 4.Rowery muszą spełniać wszystkie wymogi norm UE, co zwolni ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku ubezpieczenia roweru od OC i obowiązku rejestracji pojazdu, a użytkownika z obowiązku posiadania prawa jazdy. 5.WYKONAWCA zapewnia, że dostarczone rowery będą mogły być serwisowane w Polsce, a także że w Polsce istnieje możliwość zakupu niezbędnych do funkcjonowania rowerów baterii. 6.Rowery należy dostarczyć do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 7.Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 344300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną