Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceynowahosp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i obuwia w 5 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, przez okres 12 miesięcy w tym: Zadanie 1: Odzież ochronna dla pracowników zatrudnionych w zespołach wyjazdowych P i S Zadanie 2: Ubrania dla personelu medycznego Zadanie 3: Obuwie profilaktyczne antypoślizgowe Zadanie 4: Bielizna bawełniana Zadanie 5: Odzież i obuwie robocze NR CPV : 35.11.34.00-3 - odzież ochronna i zabezpieczająca 18.80.00.00-7 - obuwie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351134003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceynowahosp.com.pl , www.ceynowahosp.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach