Przetargi.pl
Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - dokumentacja projektowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy stopnia wodnego na cieku Martwa Wisła w Przegalinie ( Śluza Południowa i Północna). Zamawiana dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej dokumentacji projektowej. Rozliczenie za czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu. 3) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji w okresie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane ogłoszonego w oparciu o niniejszą dokumentację. 4) Autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej dokumentacji przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 5) Zakres i forma dokumentacji projektowej winny spełniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 6) Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opisu przedmiotu zamówienia - w postępowaniu na wykonawstwo robót. W związku z powyższym projektant, gdy używa znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu, materiału itd. jako pochodzącego od konkretnego producenta, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do stosowania rozwiązań równoważnych. 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 8) Szczegółowe wymagania odnośnie formatów i formy przekazania przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia w Części III SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego wiodącego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 5. Zamawiający przechowa zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu, na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach