Przetargi.pl
Dostawa materiałów i narzędzi do chirurgii szczękowo-twarzowej i zabiegów otolaryngologicznych, implantów zębowych, fotela diagnostyczno-zabiegowego, wózka do transportu chorych oraz zgrzewarki rotacyjnej z materiałami zużywalnymi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7488510, 7488531 , fax. 085 7488593, 7488502
 • Data zamieszczenia: 2020-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7488510, 7488531, fax. 085 7488593, 7488502
  REGON: 50657729000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadecja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i narzędzi do chirurgii szczękowo-twarzowej i zabiegów otolaryngologicznych, implantów zębowych, fotela diagnostyczno-zabiegowego, wózka do transportu chorych oraz zgrzewarki rotacyjnej z materiałami zużywalnymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i narzędzi do chirurgii szczękowo-twarzowej i zabiegów otolaryngologicznych, implantów zębowych, fotela diagnostyczno-zabiegowego, wózka do transportu chorych oraz zgrzewarki rotacyjnej z materiałami zużywalnymi, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” lub „urządzeniem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty dla poszczególnych pakietów. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 1. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 2. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5C do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 3. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5D do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 4. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5E do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 5. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5F do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietów nr 6 i 7. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5G do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 8. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5H do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia – dotyczy Pakietu nr 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty – w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę. 2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy. 3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia. 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach