Przetargi.pl
Dostawa wierteł i drobnego sprzętu do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-276 Białystok, M. Skłodowskiej - Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 831 83 88, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
  M. Skłodowskiej - Curie 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 831 83 88, , fax. -
  REGON: 28861000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wierteł i drobnego sprzętu do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa wierteł i drobnego sprzętu do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (w miarę zgłaszanego zapotrzebowania przez Zamawiającego) przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 3) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: a) Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ. b) Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Utworzony, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodny z Rozdziałem I SIWZ i Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy 2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Formularz Ofertowy 3. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ. 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach