Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

Sąd Okręgowy w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 166 282 , fax. 086 2166281 w. 110
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łomży
  ul. Dworna 16
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 166 282, fax. 086 2166281 w. 110
  REGON: 57063100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lomza.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów, oryginalnych, nowych, wcześniej nie używanych, nie przerabianych, nieregenerowanych, powstałych w cyklu produkcyjnym z użyciem 100 % nowych komponentów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że: 2.1 dostarczone materiały eksploatacyjne nie naruszą praw i roszczeń z tytułu gwarancji urządzeń, w których będą eksploatowane (większość posiadanych przez sądy urządzeń jest nowa i objęta okresem gwarancyjnym), 2.2 są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty oryginalne, 2.3 posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 2.4 pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, 2.5 do oferty Wykonawca dołączy dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności, 2.6 Zamawiający niezależnie od ww. wymagań, w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zażąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia następującej treści: Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne zamienne-równoważne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą z nim w pełni współpracowały, a w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt, 2.7 Wykonawca dołączy do oferty raporty z testów wydajności oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnymi z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wykonane przez jednostkę niezależną od producenta, importera i wykonawcy. Do danego testu należy dołączyć informacje - wykaz materiałów eksploatacyjnych, ze wskazaniem pozycji z załączników nr 2, 3 4 i 5 formularzy cenowych, którego raport dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Część I – 1 400 zł, Część II – 1 250 zł, Część III – 500 zł, Część IV – 1 100 zł, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem spiąć razem z dokumentami oferty. Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach