Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów.

10 Brygada Logistyczna w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-820 Opole, ul. Domańskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 261625977 , fax. 261625911
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
  ul. Domańskiego 68
  45-820 Opole, woj. opolskie
  tel. 261625977, fax. 261625911
  REGON: 53221388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://10blog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów w podziale na 2 części zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium jest wymagane w wysokości: 4 000,00 zł, w tym: Zadanie nr 1 - 4000,00 zł Zadanie nr 2 - 0,00 zł Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: NBP oddział Opole nr rachunku 47 1010 1401 0010 2313 9120 2000 z adnotacją „wadium, nr sprawy 1/ŁĄCZ/2020”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach