Przetargi.pl
Naprawa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych

Gmina Lubsza ogłasza przetarg

 • Adres: 49-313 Lubsza, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 411 86 30 , fax. 774 118 630
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsza
  Brzeska 16
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 77 411 86 30, fax. 774 118 630
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe mające na celu poprawę stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zakres robót do wykonania : roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwy górnej o grub. 8 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwy ścieralnej asfaltowej na gorąco o grub. 5 cm po zagęszczeniu. Zadanie obejmuje wykonanie remontów na wskazanych odcinkach dróg gminnych w 19 sołectwach na terenie gminy Lubsza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robot (załącznik nr 8 do SIWZ – oznaczony od 1 do 31) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (załącznik nr 7 do SIWZ). Remont dróg gminnych klasy L i D w miejscowościach: Błota, Borucice, Czepielowice, Czepielowice-Stawy, Dobrzyń (Sielska Woda), Garbów, Kościerzyce, Lubsza, Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, Nowe Kolnie, Nowy Świat, Piastowice, Pisarzowice, Rogalice, Roszkowice, Szydłowice, Śmiechowice i Tarnowiec. Łączna długość remontowanych odcinków wynosi ~2,65 km, ogółem powierzchnia nawierzchni asfaltowej do wykonania ~8 014 m2. Wszystkie odcinki dróg pokazane są na mapkach sytuacyjnych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ (oznaczony numerami od 1 do 31).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp, 2) kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach