Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4388542, 4388540 , fax. 774 387 679
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  ul. Rynek 10
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 77 4388542, 4388540, fax. 774 387 679
  REGON: 53141334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej. 2. Wymagania szczegółowe: a) Samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. b) Samochód powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej". c) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu. d) Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. e) Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 320 KM f) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2020 r. g) Pojemność zbiornika wody min. 4500 l, h) Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - uterenowiony. 3. Samochód musi być fabrycznie nowy, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolny od praw i roszczeń osób trzecich, a także musi posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne, itp.). 4. Szczegółowe dane/wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy; 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy; 3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 4. Wykaz minimalnych wymagań techniczno-użytkowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną