Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH NA ZADANIE BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5711111 , fax. 065 5711111
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5711111, fax. 065 5711111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH NA ZADANIE BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH NA ZADANIE BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE CPV: 44113100-6 Materiały chodnikowe Przedmiot zamówienia przedstawia poniższa konfiguracja: Zestawienie materiałów budowlanych: 1. Remont ulicy Szkolnej w Pudliszkach: Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 1 Krawężnik betonowy drogowy 150x300x1000, kolor szary szt 1120 2 Obrzeże chodnikowe 60x250x1000, kolor szary szt 570 3 Kostka betonowa typu DOMINO gr. 8 mm, kolor czerwony m? 150 4 Kostka betonowa typu DOMINO gr. 6 mm, kolor szary m? 1100 5 Kostka betonowa typu DOMINO gr. 6 mm, kolor czerwony m? 195 Dostawa: Teren firmy ADACH ul. Fabryczna 55 Pudliszki 2. Utwardzenie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. 27 (kino) w Krobi Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 1 Kostka betonowa typu DOMINO gr. 6 mm, kolor szary m? 180 2 Obrzeże chodnikowe 60x20x1000, kolor szary szt 77 Dostawa: plac składowy Powstańców Wlkp. 41 w Krobi 3. Remont ulicy Kobylińskiej w Krobi Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 1 Kostka betonowa typu holland gr. 8 mm, kolor szary m? 265 2 Kostka betonowa typu holland gr. 8 mm, kolor czarna m? 25 Dostawa: plac składowy Powstańców Wlkp. 41 w Krobi 4. Budowa parkingu w miejscowości Domachowo Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 1 Kostka betonowa typu starobruk wielkopolski gr. 8 mm, kolor szary m? 120 Dostawa: teren przy Kościele Parafialnym w Domachowie UWAGA : DO CENY MATERIAŁÓW NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT PALET Płatność za dostarczony towar - 14 dni Dostawa materiałów wraz z rozładunkiem na wskazane przez zamawiającego miejsce na koszt realizującego zadanie. Dostawca przedstawi na w/w materiały atesty i aprobaty techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krobia.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach