Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru do ploterów

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2020_r/aktualne_2020/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz papieru do ploterów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych: Część 1 – dostawa materiałów biurowych; Część 2 – dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek; Część 3 – dostawa papieru do ploterów. 2.Szczegółowy opis i wielkość zamówienia określony został w załączniku nr 2.1 – część 1, w załączniku nr 2.2 – część 2, w załączniku nr 2.3 – część 3 do SIWZ. 3.Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów. 4.Miejsce realizacji zamówienia – dostawa w godzinach 9:00-14:00 do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. 5. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i spełniać parametry określone w SIWZ. Termin „nowe” oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane. 6.W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji. 7.Wszystkie nazwy materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 8.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ponieważ Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1)wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - Formularz ofertowy na załączniku nr 1; 2)wypełniony Formularz cenowy na załączniku nr 2.1 i(lub) załączniku 2.2 i(lub) załączniku 2.3; 3)pełnomocnictwo: a)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, b)jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza, c)w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania; 4)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 5)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.suwalki.pl/Przetargi_sekcja informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach