Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 434 704 , fax. 876 434 704
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
  ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 434 704, fax. 876 434 704
  REGON: 79100605600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.spzzod.st.augustow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach