Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 2 - dostawa sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 3 - dostawa sprzętu biurowego (tablice) dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.

32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, , fax. 261 181 607
  REGON: 61402337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 2 - dostawa sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 3 - dostawa sprzętu biurowego (tablice) dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 2 - dostawa sprzętu biurowego dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość; CZĘŚĆ NR 3 - dostawa sprzętu biurowego (tablice) dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość. Nr sprawy ZP/PN/52/2020. 1 .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ; 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2, stanowiący załącznik nr 1.2 do SIWZ; 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3, stanowiący załącznik nr 1.3 do SIWZ; 4)Wykaz asortymentowo-ilościowy w zakresie części nr 1 dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w stosunku do dostawy w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3; a)Wykonawca w zakresie CZĘŚCI NR 1 zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do n/w jednostek wojskowych: 1)32 WOG w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud. Nr 71; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1) 2)JW 3391 w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud. Nr 108; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1) 3)25 BLP w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, bud. Nr 25; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1) 4)JW 4055 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów, bud. Nr 5; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1) 5)19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie, ul. Herberta 49. 20-400 Lublin, bud. Nr 152; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1) 6)2 LBOT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, bud. Nr 1; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1),7)21 BLP w Lublinie, ul. Droga męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, bud. Nr 3; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1), 8)JW 5322 w Chełmie, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm, bud. Nr 15; (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1), 9)24 BLP w Chełmie, ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, bud. Nr 3. (Faktura zgodnie z załącznikiem 2.1), b)Wykonawca w zakresie CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3 zobowiązany jest dostarczyć towar do n/w jednostki wojskowej:1) 32 WOG w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, bud. Nr 71c)Wykonawca ustali z Zamawiającym najpóźniej na 2 dni przed planowaną pierwszą dostawą szczegółowy harmonogram dostaw z zastrzeżeniem, że w jednym dniu nie może być wykonana dostawa w dwóch różnych miast.d)Sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym odbywać się będzie każdorazowo przed podpisaniem protokołu odbioru danej dostawy. Zamawiający przed podpisaniem protokołu przyjęcia materiałów biurowych dokona weryfikacji ilości i zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem. e)Dostarczenie zamówionych materiałów, wniesienie ich oraz ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego winna być traktowana przez Wykonawcę jako składnik kosztów i być uwzględniona w wartości składanej oferty. f)Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do reprezentowania go w zakresie dostaw i do podpisania protokołu odbioru. g)Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dostaw (odbiór materiałów i sprzętu biurowego, oraz do podpisania protokołu odbioru) jest, p. …………….., h)Każdorazowo przed ustalonym terminem danej dostawy tj. minimum 2 dni, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego (fax 261-181-607) o realizacji dostawy i podać imię nazwisko kierowcy numer i serię dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar oraz markę pojazdu w celu wystawienia przepustki i poinformowania SUFO oraz służby dyżurnej o wjeździe w/w pojazdu na teren ochraniany jednostki. W innym wypadku brak będzie możliwości wjazdu pojazdu na teren jednostek wojskowych, a ewentualny transport materiałów będzie musiał odbywać się ręcznie bez możliwości wjazdu pojazdu na teren jednostki. Dostawa winna być zrealizowana w godz. od 800 do 1300 w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy. i)Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 816 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1770 t.j.) oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych. j)Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt.Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. k)Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). l) W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać: - aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego, - numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. m)Wykonawca dostawy jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego. n)Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp. o)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty w ilościach wyszczególnionych w specyfikacji na własny koszt. Produkty powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach, pakowanych przez producenta zamówionych materiałów. p)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. q)Wykonawca wraz z dostarczonym towarem dostarczy w zależności od rodzaju towaru: wypełnione karty gwarancyjne, karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych, wykaz ukompletowania, instrukcje użytkowania. r)Wykonawca oświadczy, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i spełnia normy obowiązujące na terenie UE dla tego rodzaju towaru w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo i symbolem produktu. s)W przypadku stwierdzenia, ze dane produkty są uszkodzone, mają wady utrudniające albo uniemożliwiające ich używanie lub nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt - w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawca przez Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi w formie pisemnej w okresie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru.t)W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia do Zamawiającego nowego sprzętu. u)Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych – fabrycznie nowych. Materiały te muszą posiadać parametry i standardy jakościowe nie niższe niż materiały wskazane przez zamawiającego i określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.v)W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca powinien wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez zamawiającego. w)Oferowany towar równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. x)Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach materiał lub sprzęt biurowy jest opisywany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny” zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie części nr 1: 4100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych), W zakresie części nr 2: 220,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia złotych);W zakresie części nr 3: 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych);2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/52/2020 – dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego W ZAKRESIE CZĘŚCI NR ……..”4.Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 14.01.2021r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.7.W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia publicznego:1)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wskazujące na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określające:a)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;b)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi/ dostawy, których wskazane zdolności dotyczą – według Wzoru Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach