Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Niemce w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Niemce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-025 Niemce, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 561 521 , fax. 817 561 790
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemce
  ul. Lubelska 121
  21-025 Niemce, woj. lubelskie
  tel. 817 561 521, fax. 817 561 790
  REGON: 43101952000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Niemce w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Niemce: - Szkoła Podstawowa w Niemcach, ul. Szkolna 23 21-025 Niemce, - Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej, Rudka Kozłowiecka 30 B, 21-025 Niemce, - Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Ciecierzyn 121, 21-003 Ciecierzyn, - Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, ul. Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn, - Zespół Szkół w Krasieninie, Krasienin-Kolonia 39, 21-025 Niemce, - Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, 21-003 Ciecierzyn, - Szkoła Podstawowa w Nasutowie, Nasutów 209 A 21-025 Niemce, - Przedszkole w Niemcach, ul. Różana 14 21-025 Niemce w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia (licencję) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) przyznającej licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach