Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-481 Kraków, Promienistych 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48126298030
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Promienistych 1
  31-481 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126298030
  REGON: 010613083
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I: dostawa materiałów biurowych do Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR;Zadanie II: dostawa kalendarzy do Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniawspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); spełniająwarunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:1) dla Zadania nr I – wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizujeco najmniej 1 dostawę materiałów biurowych o wartości minimum 100 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).2) dla Zadania nr II - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizujeco najmniej 1 dostawę kalendarzy o wartości minimum 15 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).3) Dla obu części zamówienia – wykonał w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje co najmniej 1 dostawę o wartości minimum 115 000 PLN brutto materiałów biurowych i kalendarzy - (dotyczy jednego kontraktu).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach