Przetargi.pl
Zamówienie na przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju oraz budowę nowych elementów infrastruktury sportowej.

POWIAT NOWOSĄDECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Jagiellońska 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 18 41 41 600 , fax. (+48) 18 41 41 700
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOSĄDECKI
  Jagiellońska 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. (+48) 18 41 41 600, fax. (+48) 18 41 41 700
  REGON: 491893180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju oraz budowę nowych elementów infrastruktury sportowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:• przebudowę boiska szkolnego (o wym. 24 m x 15 m), bieżni i pola rzutu kulą oraz utwardzenie części działki budowlanej,• przebudowę (w ograniczonym zakresie) boiska szkolnego o wym. 44 m x 22 m zgodnie z uwagą zamieszczoną w pkt III ppkt 5 SWZ,• budowę trybun, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzeń boiska wielofunkcyjnego (wym. 44 m x 22 m) o wys. 5,15 m i 6,00 m pełniących funkcję piłkochwytów oraz budowę skoczni w dal i odwodnienia terenu,• montaż urządzeń sportowych, ławek i koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej.2. Miejsce realizacji robót budowlanych:Teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 3, 33-380 Krynica – Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: jedn. ewid. Krynica – wieś, dz. ewid. nr 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104.Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem czynnym, użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku oraz do terenu wokół budynku (chodniki, parking itd.) nie objętego procesem inwestycyjnym. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej /zwanej również „dokumentacją projektową”/, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, tj. za pomocą:• projektu budowy trybun, oświetlenia i odwodnienia – datowany na 08/2022,• projektu przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego, istniejącej bieżni, pola rzutu kulą, utwardzenia terenu, budowy skoczni w dal oraz ogrodzeń o wysokości 5,15 m i ogrodzeń o funkcji piłkochwytu przy istniejącym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju – datowany na sierpień 2022,• projekt przebudowy boiska sportowego przy istniejącym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju – datowany na 09/2022,• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,• informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.W celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia:1) Zamawiający uzyskał w dniu 08.09.2022 r. Zaświadczenie nr BUD.6743.2238.2022 Starosty Nowosądeckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie skoczni w dal oraz ogrodzeń o wysokości 5,15 m i 6,00 m pełniących funkcję piłkochwytów na działkach ewid. nr 1112/1, 1108/1, 1109, 1106 i 1104 w obr. ewid. Krynica Wieś, gmina Krynica - Zdrój.2) Zamawiający uzyskał w dniu 16.09.2022 r. Decyzję nr 1264/2022 Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę trybun, odwodnienia terenu i oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, gm. Krynica - Zdrój.Powyższe dokumenty zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.Pozostałe roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną, przy czym dokumentacja techniczna pn. „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, istniejącej bieżni, pola rzutu kulą, utwardzenie terenu, budowa skoczni w dal oraz ogrodzeń o wysokości 5,15 m i ogrodzeń o funkcji piłkochwytu przy istniejącym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju” datowana na sierpień 2022 obejmuje szerszy zakres robót nieobjęty niniejszym zamówieniem, co oznacza, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje całkowitej przebudowy boiska sportowego o wym. 44m x 22m zaznaczonego na mapie do celów projektowych (poz. nr 1), lecz jedynie:- wykonanie na jego istniejącej nawierzchni sportowej jednowarstwowej (przepuszczalnej) nakładki typu EPDM o grubości 1 cm składającej się z barwnego granulatu typu SBR (frakcja 1-4 mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym (przedmiar robót poz. 1.1.1 - 1.1.2),- namalowanie linii wyznaczających poszczególne pola gry (przedmiar robót poz. 1.1.3),- wykonanie chodników z kostki brukowej (przedmiar robót poz. 1.4.1 - 1.4.8),- demontaż oraz ponowny montaż istniejącego wyposażenia sportowego (przedmiar robót poz. 1.2.1).UWAGA:Zakres robót objętych Decyzją Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, o której mowa powyżej w pkt 3 ppkt 2) należy wykonać w całości.Dodatkowo załącznik nr 1 do SWZ zawiera przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty.4. Podane w dokumentacji technicznej ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.6. Zamawiający wymaga, by na roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII ppkt 4 SWZ).7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed rozpoczęciem robót posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż cena całkowita brutto podana w ofercie wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy zamawiającemu oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedopełnienie tego obowiązku upoważni zamawiającego do odstąpienia od realizacji umowy z winy wykonawcy i obciążenia wykonawcy karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż cena ofertowa brutto podana w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym wykonawca oświadcza, że przez cały okres realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż cena całkowita brutto podana w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć wykonawcę karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.8. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tak więc, wykonawca składający ofertę nie jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej i/lub sprawdzenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Jednakże Zamawiający umożliwia wykonawcom zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki O terminie zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem w/w Platformy zakupowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 7) lit. b) i c) oraz ppkt 8) SWZ. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572/.4) Wadium wnoszone w pieniądzu:a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy:ZP.272.20.2022 Zamówienia na przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju oraz budowę nowych elementów infrastruktury sportowejza datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego;b) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy.5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w pkt VIII ppkt 3) lit. b) – d) SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,wystawionego na Powiat Nowosądecki w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 8) lit. c) SWZ.7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą;b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8) Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b) którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt VIII ppkt 8) SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.9) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,(...) Pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt VIII SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:i. wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia - należy przez to rozumieć wykonanie w ramach jednej umowy (bądź też kilku umów zrealizowanych w ramach tego samego przedsięwzięcia) wylewanej bezpiecznej nawierzchni sportowej za kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto.UWAGA:- W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlane są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego zakresu robót i tylko te roboty należy wymienić.- W przypadku, gdy wartość robót budowlanych będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.ii. wykonawca dysponował kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.UWAGA:Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).A. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:• warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI ppkt 2 lit. d) SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach