Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych (12/2012)

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5526407
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
  ul. Polanki 117 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 5526407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych (12/2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek (12/2012). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Dotyczy pakietu 2 materiały eksploatacyjne - dopuszcza się oryginalne oraz wszystkie zamienniki z wyjątkiem wykonanych z części regenerowanych lub uzyskanych po recyklingu. Definicja pojęć: Materiały eksploatacyjne oryginalne - to tonery, taśmy, głowice, bębny wyprodukowane przez producentów urządzeń (drukarki, kserokopiarki), w których mają być stosowane. Materiały eksploatacyjne równoważne - to tonery, taśmy, głowice, bębny których parametry techniczne, w tym wydajność i jakość, odpowiadają materiałom oryginalnym, są fabrycznie nowe, do produkcji których użyto materiałów nowych nieregenerowanych, które przeszły testy wykluczające wady materiałowe (nieszczelność, mikropęknięcia), w tym obudowy, wałki światłoczułe, listwy, koła zębate, złącza, elementy elektroniczne co zostało potwierdzone oświadczeniem producenta produktu równoważnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.7szmw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach