Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego typu SUV

"Gdańskie Melioracje" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3233400 , fax. 058 3012458
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Gdańskie Melioracje" Spółka z o.o.
  ul. Łąkowa 35/38 35/38
  80-743 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3233400, fax. 058 3012458
  REGON: 19027505700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdmel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego typu SUV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem na oś przednią o parametrach zgodnie z poniższym zestawieniem. Zamówienie obejmuje również, ubezpieczenie samochodu, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz świadczenie usług gwarancyjnych. 1. Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem na oś przednią: 1) fabrycznie nowy, 2) spełniających polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 3) posiadający homologację /z wyłączeniem ciężarowej/ - na przewóz pięciu osób umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski, 4) spełniających wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin. 2. Ubezpieczenie samochodu - samochód musi być objęty oddzielnym ubezpieczeniem komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego - minimum roczne /pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24 h/, AC pełne z ryzykiem kradzieży. 3. Świadczenie usług gwarancyjnych. Oferowany samochód osobowy musi spełniać niżej określone parametry funkcjonalno - techniczne oraz posiadać wymagane wyposażenie zgodnie z poniższym zestawieniem: I. Wymagania w zakresie parametrów funkcjonalno - technicznych Oferowany samochód osobowy musi spełniać następujące minimalne parametry: 1. Nadwozie - pięciodrzwiowe przeszklone w wersji SUV z napędem na oś przednią. Pojazd wyposażony w czworo drzwi otwieranych na boki oraz drzwi tylne otwierane. Podłoga w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażersko - ładunkowej wyłożona łatwo zmywalną wykładziną. Pojazd musi być wyposażony w składaną półkę/roletę zasłaniającą część bagażową, 2. Długość pojazdu - powyżej 4200 [mm], 3. Rozstaw osi - nie mniej niż 2550 [mm], 4. Silnik samochodu o pojemności w klasie 1,4 - 2,0 [L], 5. Czterocylindrowy silnik benzynowy, chłodzony cieczą, Zamawiający preferuje pojazd samochodowy wyposażony w silnik fabrycznie przystosowany do spalania biopaliw ciekłych. Zaoferowany pojazd powinien być informacyjnie oznakowane o przystosowaniu do spalania biopaliw ciekłych. Zaoferowanie pojazdów samochodowych wyposażonego w silnik fabrycznie przystosowane do spalania biopaliw ciekłych - będzie przez Zamawiającego dodatkowo punktowane zgodnie z kryterium oceny ofert ujętym w Rozdziale XIX siwz. 6. Moc silnika - nie mniejsza niż 120 [KM], 7. Napęd na oś przednią, 8. Manualna skrzynia biegów (6 biegów + wsteczny), 9. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 10. Regulacja położenia kolumny kierowniczej, 11. Poduszki czołowe /przednie/ kierowcy i pasażera, 12. Kurtyny powietrzne, 13. Poduszki boczne kierowcy i pasażera, 14. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla pięciu miejsc /samochód rejestrowany w dowodzie rejestracyjnym na pięć miejsc/: 1) przednie fotele - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami, 2) tylna kanapa - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 15. Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: 1) zapobiegające blokowaniu się kół podczas hamowania, 2) wspomagające awaryjne hamowanie /asystent awaryjnego hamowania/, 3) rozdzielające siły hamowania, 4) system kontroli trakcji. 16. Klimatyzacja automatyczna, 17. Dwa gniazda zasilające zapalniczki /12 [V] /, jedno umieszczone w przedniej części samochodu, drugie w komorze bagażnika, 18. Przednie szyby sterowane elektrycznie, 19. Ogrzewana tylna szyba z wycieraczką oraz spryskiwaczem, 20. Fotele /oraz tylna kanapa/ pokryte ciemną tkaniną tapicerską wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, dodatkowo fotel kierowcy regulowany w płaszczyźnie pionowej. 21. Składana tylna kanapa, 22. Dwa boczne lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, 23. Pojemność bagażnika - minimum 450 litrów, 24. Pełnowymiarowe koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół, 25. Światła przeciwmgielne przednie 26. Fabryczne przygotowania instalacja do obsługi telefonu komórkowego (np. bluetooth), 27. Pojazd wyposażony w komplet opon letnich na felgach aluminiowych, 28. Nadwozie musi być pokryte metalizowanym lakierem samochodowym, II. Wymagania dotyczące wyposażenia pojazdu Oferowany samochód musi być wyposażony w: 1. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych /cztery sztuki - jednego producenta/. Rozmiary opon zimowych oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu tak, aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu. Opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju. Niedopuszczalne jest zaoferowanie opon wielosezonowych. 2. Centralny zamek z pilotem oraz immobilizer i autoalarm. 3. Fabrycznie montowany, zintegrowany radioodtwarzacz CD wraz z minimum dwoma głośnikami, anteną samochodową i instalacją elektryczną. 4. Trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę oraz w komplet dywaników gumowych /przód i tył/. III. Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu Oferowany samochód musi posiadać: 1. Homologację /z wyłączeniem ciężarowej/ umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski, /stosowny dokument w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty/. 2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu. 3. Dla samochodu musi być dostarczona faktura, ze wskazaniem Zamawiającego jako właściciela pojazdu oraz wyszczególnieniem wartości pojazdu i kosztu ubezpieczenia, polisa ubezpieczenia pojazdu, karta pojazdu oraz książka gwarancyjna samochodu. Pojazd rejestrowany będzie bezpośrednio przez Zamawiającego. 4. Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo- odbiorczego samochodu /warunki płatności określone są we Wzorze Umowy - Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/. IV. Wymagania dotyczące dostawy, gwarancji, serwisu i ubezpieczenia: 1. Termin dostawy: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Miejsce dostawy: wymogiem jest dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe zasady dostawy i odbioru pojazdu określone zostały we Wzorze Umowy (Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 3. Gwarancja minimum: 1) 24 miesięcy lub przebieg minimum 100 tys. km ( w zależności co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmującą prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, 2) 36 miesięcy na lakier, 3) 60 miesięcy na perforację karoserii. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu. 4. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały we Wzorze Umowy (Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 5. Samochód musi być objęty oddzielnym ubezpieczeniem komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego - minimum roczne /pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24 h/.AC pełne z ryzykiem kradzieży. Polisy muszą być wystawione na Zamawiającego. Kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagany

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdmel.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach