Przetargi.pl
Dostawa leku Rituximab.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6101510 , fax. 056 6596128
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53/59 53/59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6101510, fax. 056 6596128
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bielany.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku Rituximab.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Rituximab inj. 500 mg - 12 fiolek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336321000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz dołączą wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia/- /nie spełnia/. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. należy załączyć w ofercie: a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie. b/ Oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg Załączników Nr 5 i Nr 6 sporządzonych przez Zamawiającego do niniejszej SIWZ. c/ Koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 2. W celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca posiada doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: a/ wykaz wykonanych min. 3 dostaw leków o wartości min. 50.000 zł brutto każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia min. 3 dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; b/ w przypadku transportu leków przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu aktualnej opinii właściwego Inspektora Farmaceutycznego (zgodnie z Dz. U. Nr 144 z dnia 26 lipca 2002 r.) odnośnie warunków w jakich transportowane będą produkty lecznicze i wyroby medyczne. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy załączyć następujące dokumenty: a/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do min. kwoty 50.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. W celu potwierdzenia, że oferowane leki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć w ofercie: a/ pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oferowanego leku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz.1381) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533) lub oświadczenie o posiadaniu takich zezwoleń i udostępnienia ich na każde żądanie Zamawiającego, b/ kartę charakterystyki oferowanego produktu leczniczego. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bielany.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną