Przetargi.pl
projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakup, montaż i legalizację wag samochodowych osiowych dla dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-324 Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3187220 , fax. 052 3187440
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie
  Jeziora Wielkie 36 36
  88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3187220, fax. 052 3187440
  REGON: 00053703600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakup, montaż i legalizację wag samochodowych osiowych dla dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dwóch wag samochodowych osiowych statycznych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Siedlimowo. Wykonanie posadowienia pod wagi według opracowanego projektu budowlanego. Następnie dos
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429231106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: a. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP b. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. c. Złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji. d. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. e. Zrealizują zamówienie w ustalonym terminie f. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej, działalności, której niniejsze postępowanie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wypełniony formularz ofertowy / załącznik nr 1 / b. Oświadczenie wykonawcy z art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych /załącznik nr 2/ c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert/. d. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. e. Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w określonym terminie. f. Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ o akceptacji terminu związania z ofertą. g. Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy /załącznik nr 3/ h. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej w miejscach montażu wag z uwagi na specyfikę terenu /załącznik nr 4/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach