Przetargi.pl
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem w Grudziądzu

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4510233 , fax. (056) 4510233
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4510233, fax. (056) 4510233
  REGON: 00059692600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem w Grudziądzu. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wielobranżową i specyfikacjami technicznymi w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczę
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, 2. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych, z których każda obejmowała budowę budynku o powierzchni użytkowej ponad 120 m?, 3. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w punkcie VI. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego: a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, c) dokument stwierdzający, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach