Przetargi.pl
Dostawa leków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-051 Górno, Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 772 88 95 , fax. 17 772 89 68
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  Rzeszowska 5
  36-051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 17 772 88 95, fax. 17 772 89 68
  REGON: 29174700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie składa się z 3 części: Część nr 1 – lista ogólna Część nr 2 – Insuliny Część nr 3 – Płyny Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – szczegółowy wykaz stanowią Załączniki od nr 2A do 2C do SIWZ; 2) Ze względu na różny rodzaj konfekcjonowania leków zamawiający dopuszcza możliwość ich przeliczania wg dostępnych na rynku opakowań z zachowaniem żądanej ilości podanej przez zamawiającego w SIWZ lub z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę - jeżeli np. wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym i po ich przeliczeniu nie można uzyskać ilości żądanej przez Zamawiającego. 3) Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów farmaceutycznych, które są suplementami diety za wyjątkiem pozycji 36 formularza asortymentowo – cenowego w części nr 1 (Załącznik nr 2A do SIWZ). 4) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej. 5) Braki w dostawach leków objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub droga elektroniczną pracownikowi Zamawiającego tj. kierownikowi Działu Farmacji Szpitalnej. 6) W przypadku okresowego braku dostępności leku z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ. 8) O ile niektóre produkty lecznicze zostały podane w nazwach handlowych w SIWZ, Zamawiający dopuszcza produkty lecznicze równoważne w rozumieniu definicji: „Leki są równoważne terapeutycznie, jeśli są równoważne farmaceutycznie oraz klinicznie wykazują taką samą skuteczność i bezpieczeństwo działania” (Literatura „Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków” S. Janicki. M. Szmitowska, W. Zielińska) 9) Zamawiający wyraża zgodę na zamienne zaoferowanie leków w postaci tabletek, drażetek, kapsułek itp. (np. drażetek na tabletki dojelitowe, tabletki na drażetki, w tym powlekane itp.), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej, z wyjątkiem leków o modyfikowanej postaci np.: tabletki o kontrolowanym uwalnianiu, przedłużonym działaniu itp.. Zamawiający nie dopuszcza zamiany w przypadku leków iniekcyjnych. 10) Zamawiający wymaga aby przynajmniej dla części nr 1 Wykonawca przesyłał fakturę w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej wprowadzenie danych z ww. faktury do aptecznego programu komputerowego używanego przez Zamawiającego. Odpowiednią instrukcję zawierającą potrzebne informacje stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 11) Zamawiający nie dopuszcza dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/zleceń bez ograniczeń co do ilości, częstotliwości i wartości poszczególnych dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności : 1) koncesji, zezwolenia, licencji na obrót produktami leczniczymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6.3.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 6.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 6.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy składa na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 2 ustawy Pzp dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach