Przetargi.pl
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego (z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą lub wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym)

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, Moniuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7171150 , fax. 029 7171137
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
  Moniuszki 6a
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7171150, fax. 029 7171137
  REGON: 550671062
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kppspmakowmaz.binp.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego (z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą lub wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup „lekkiego samochodu ratownictwa technicznego” (z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą lub wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym zgodnie z wymaganiami standaryzacji wyposażenia dla samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą typu SLRtBA)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) – Zamawiający dopuszcza złożenie świadectwa w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 2) aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami) 3) Deklarację zgodności typu WE dla oferowanych pojazdów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach