Przetargi.pl
Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych na rozbiegu skoczni K-95 (HS 106) o długości 91,10 m na kompleksie skoczni narciarskich "Skalite" wraz z wymianą instalacji mrożenia, zraszania i oświetlenia na rozbiegu skoczni narciarskiej " w Szczyrku.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00449 Warszawa, ul. Łazienkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 621 10 07 , fax. 22 628 91 79
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
  ul. Łazienkowska
  00449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 10 07, fax. 22 628 91 79

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych na rozbiegu skoczni K-95 (HS 106) o długości 91,10 m na kompleksie skoczni narciarskich "Skalite" wraz z wymianą instalacji mrożenia, zraszania i oświetlenia na rozbiegu skoczni narciarskiej " w Szczyrku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lokalizacja: 43-370 Szczyrk ul. Sportowa 8, dz. nr 2027/3, skocznia K-95 (HS 106 m) Zakres robót jest opisany w Dokumentacji, stanowiącej załączniki do SIWZ, tj. w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR), wraz z załącznikami, tj.: a) Rys. nr 1–Widok ogólny kompleksu skoczni Szczyrk Skalite/mapa nr 2/; b) Rys. nr 2–Mapa ewidencyjna działki nr 2027/3; c) Rys. nr 3–Rzut rozbiegu skoczni K-95/HS 106/-mapa powykonawcza; d) Rys. nr 4–Rzut rozbiegu skoczni K-95/HS 106/-konstrukcja; e) Rys. nr 5–Schemat montażu lamp/opraw/ oświetlenia na rozbiegu skoczni; f) Rys. nr 6–Schemat konstrukcji stalowej do montażu opraw oświetlenia/projekt wykonawczy –indywidualny wg rozwiązań proj. dostawcy systemu oświetlenia); g) Rys. nr 7–Schemat pomiaru natężenia oświetlenia na rozbiegu skoczni; Roboty będą miały charakter ogólnobudowlano – montażowy, bez ingerencji w konstrukcję budowli i polegać będą na: 1)demontażu istniejących torów najazdowych ceramicznych o dł. 91,10 m wraz z ich oprzyrządowaniem/w tym wciągarka linowa/ oraz instalacją mrożenia i zraszania rozbiegu skoczni w celu przygotowania podłoża drewnianego rozbiegu do montażu nowego systemu torów przy uwzględnieniu całkowitego odzysku materiałów i osprzętu, 2)demontażu uszkodzonych obustronnych band drewnianych rozbiegu 3)demontażu instalacji oświetlenia rozbiegu 4)częściowym demontażu uszkodzonego deskowania rozbiegu przy uwzględnieniu całkowitego odzysku materiałów i osprzętu. 5)montażu nowego zintegrowanego modułowego systemu torów najazdowych zimowo-letnich/tory lodowe z kompletnym wyposażeniem typu np. Duble Truck - Ski Line z certyfikatem FIS lub równoważnych / na istniejącej konstrukcji stalowo-drewnianej rozbiegu polegającego na montażu modułowych segmentów torów ceramicznych kotwionych do istniejącej konstrukcji stalowo-drewnianej za pomocą kotew stalowych, wraz z kompletnym wyposażeniem posiadającym certyfikat FIS zawierającym: - system torów lodowych np. typu DT z wykorzystaniem letnim i zimowym - system zraszania - osłonę toru w okresie postoju wraz mechanizmem rozkładania - frezy lodowe wraz z wciągarką - urządzenie chłodnicze z rejestrem temperatury wraz posadowieniem i instalacją w wyznaczonym miejscu pod progiem skoczni K-95 wraz z wszystkimi instalacjami i oprzyrządowaniem o mocy gwarantującej prawidłowe mrożenie 6)ustawieniu nowego agregatu chłodniczego na istniejącym podłożu o wymiarach 5,0 x 4,5 m stanowiącym podłoże do posadowienia agregatu chłodniczego i zlokalizowanym pod progiem skoczni wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej skoczni. 7)montażu band z PVC /plexi/obustronnych na rozbiegu skoczni 8)montażu instalacji oświetlenia wraz z osprzętem o natężeniu 1600 lx 9)Uwagi: a/ montaż torów zimowo-letnich nie może wiązać się z koniecznością przebudowy istniejących instalacji wewnętrznych skoczni, gdyż pobór mocy i wydajność nowych urządzeń winny nie przekroczyć parametrów technicznych istniejących urządzeń, b/ istniejąca konstrukcja stalowo-drewniana rozbiegu skoczni –bez zmian c/ pow. zabudowy skoczni –bez zmian d/ ogrodzenie urządzeń chłodniczych na płycie betonowej wraz z zamykaną furtką wejściową –bez zmian e/ obowiązkiem Wykonawcy jest ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia progu f/odwóz materiałów z demontażu na odległość do 1 km na koszt i staraniem Wykonawcy robót w miejsca wskazane przez Zamawiającego g/system chłodzenia: wyposażony w urządzenie chłodnicze o mocy nie większej niż 50 kW z rejestratorem temperatury z posadowieniem i instalacją w wyznaczonym miejscu, wraz z wszystkimi instalacjami i oprzyrządowaniem o mocy gwarantującej prawidłowe mrożenie w zakresie temperatur -20oC do +15oC. Bezwzględnym wymogiem jest, aby układ chłodzenia torów lodowych gwarantował prawidłową pracę w okresie od: 1 listopada do 31 marca każdego roku, dla środkowoeuropejskich warunków pogodowych (tj. dla miejscowości Szczyrk, powiat bielski, województwo śląskie). h/wyposażenie torów zimowo-letnich: - system chłodzenia i zraszania - pokrywa torów jezdnych - osłona toru w okresie postoju /plandeka ochronna do przykrycia całego rozbiegu z torami / wraz mechanizmem rozkładania - frezy lodowe wraz z konstrukcją nośną /wyrzynarka do lodu/ - wyciągarka z linką pociągową, zdalnie sterowania, udźwig do 800kg, lina o długości 120m lub inne równoważne rozwiązanie, - rolka do zwijania plandeki wraz z wciągarką, - obustronna osłona boczna konstrukcji nośnej z nawierzchnia z płyty wodoodpornej z konstrukcją podtrzymującą na całej długości -belki startowe w ilości 3 kpl i/ rozruch technologiczny i szkolenie pracowników obsługi skoczni w zakresie eksploatacji i obsługi torów lodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.cos.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 4. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwych podmiotów, na rzecz których roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach