Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy Sadowne ogłasza przetarg

 • Adres: 07140 Sadowne, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 753 251
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sadowne
  ul. Kościuszki 3
  07140 Sadowne, woj. mazowieckie
  tel. 256 753 251
  REGON: 54673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadowne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych – do 96 układów pomiarowych, o łącznym szacowanym wolumenie 604 700 kWh w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%. Szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. Wykonawca, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów. Termin obowiązywania obecnych umów upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, O/Sadowne numer konta: 55 9236 0008 0261 3589 2000 0050 z dopiskiem Wadium – Dostawa energii elektrycznej. 4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia… - do dnia…”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (tj. 30 dni), począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach