Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MATEJKI W IZABELINIE

Gmina Izabelin ogłasza przetarg

 • Adres: 05080 Izabelin, ul. 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 722 89 30 , fax. 22 722 80 06
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izabelin
  ul. 3 Maja 42
  05080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 89 30, fax. 22 722 80 06
  REGON: 1327186100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.izabelin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MATEJKI W IZABELINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Matejki w miejscowości Izabelin C, w gminie Izabelin, od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Tetmajera. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 300 mb, wykonanie jednostronnego chodnika po południowej stronie oraz zjazdów do posesji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: WADIUM - PRZETARG ZP/B/11/WGP/2018. W przypadku wpłaty z konta prywatnego (brak nazwy wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin; nr rachunku: 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208 w Banku PKO B.P. II Oddział W-wa; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) poręczeniach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie ustalonej w ust. 4 pkt 2-5 musi być złożone w oryginale przed terminem składania ofert - zdeponowane w Wydziale Finansowym (pokój 101), lub załączone do oferty wykonawcy. Przedstawienie zamawiającemu wadium jedynie w formie kopii, bez wniesienia oryginału, nie zabezpiecza oferty i spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Wadium dla grupy wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane). 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją wykonawcy; 2) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie. 3) Kalkulacja ceny oferty - kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót, w formie uproszczonej, określający jednostkowe ceny oraz koszt poszczególnych pozycji przedmiaru.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach