Przetargi.pl
DOSTAWA LAMPY RENTGENOWSKIEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 678 36 22 , fax. 043 678 20 21
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
  ul. Mickiewicza 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 043 678 36 22, fax. 043 678 20 21
  REGON: 00030841300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LAMPY RENTGENOWSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą lampy rentgenowskiej w aparacie RTG SIRESKOP CX (Nr aparatu 1000414554, producent Siemens, rok produkcji 2000) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. Kod CPV 33.11.10.0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki podmiotowe wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca złoży: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, albo jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 60% wartości brutto składanej oferty wraz z podaniem wartości tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego Załącznika nr 6 do SIWZ. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dołączyć do oferty (jeśli dotyczy). c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W zakresie spełnienia warunków pkt. c i pkt. d Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy złożyli oświadczenie będące Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wykaz wykonanych 2 dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i o łącznej wartości stanowiącej 60% wartości brutto składanej oferty wraz z podaniem wartości tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 8.3. Parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 2. 8.4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 8.5. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 8.6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy). Inne dokumenty wymagane SIWZ: 8.7. Dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny posiada : - deklarację zgodności zgodnie z Wytyczną nr 93/42/EEC dotyczącą urządzeń medycznych, - świadectwo wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, zgodnie z art. 54 ustawy z 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896) lub oświadczenie że wyroby medyczne klasy I i IIa nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych., - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w formie certyfikat wyrobu medycznego CE lub deklaracji zgodności. 8.8 Oryginalne prospekty producenta opisujące parametry techniczne oferowanego sprzętu medycznego. 8.9 Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacja o zawartości oferty: Ofertę stanowi: Formularz ofertowo - cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-poddebice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach