Przetargi.pl
Sprzedaż, dostawa i uruchomienie przewoźnego bezprzewodowego aparatu rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8271942 , fax. 043 8275452
 • Data zamieszczenia: 2012-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Armii Krajowej 7 7
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8271942, fax. 043 8275452
  REGON: 00112964100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsieradz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż, dostawa i uruchomienie przewoźnego bezprzewodowego aparatu rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż, dostawa i uruchomienie przewoźnego bezprzewodowego aparatu rtg do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym powyżej 14000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozsieradz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach