Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego na terenie kraju dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego z województwa łódzkiego

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6371867 , fax. 042 6360385
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  al. Kościuszki 120a 120a
  90-446 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6371867, fax. 042 6360385
  REGON: 00647324800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego na terenie kraju dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego z województwa łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I - organizacja kolonii na pogórzu lub w górach (na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego) dla 146 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: Łask, Pajęczno, Poddębice, Sieradz, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola. Termin realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552410004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a/ posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) spełniają wszystkie warunki określone specyfikacją istotnych warunków zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA: 1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów zawartych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Oświadczenie wykonawcy o gotowości doposażenia w podstawowe przedmioty codziennego użytku (środki higieny osobistej, niezbędną odzież, obuwie itp.) uczestników wypoczynku tego wymagających. 4. Oświadczenie wykonawcy, że zatrudni kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje umożliwiające pełną realizację zadania. 5. Oświadczenie wykonawcy o akceptacji zmiany o +/- 10% liczby uczestników kolonii pierwotnie określonej przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji dla poszczególnych części zadania. 6. Oświadczenie wykonawcy o akceptacji warunków umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7.Wykonawca, który jest właścicielem ośrodka wypoczynkowego składa na te okoliczność stosowne oświadczenie DOKUMENTY: 1.Opis przedmiotu zamówienia w kolejności określonej w SIWZ w pkt II ust. 1,2 lit. a,b,c,d,e,f,g,h,i oraz w pkt III lit. a,b,c,d,e,f,g,h. Do opisu wykonawca zobowiązany jest dołączyć zdjęcia lub film DVD, przedstawiający ośrodek, w którym zostanie zorganizowany wypoczynek, a w szczególności: wygląd zewnętrzny ośrodka i obiektu kolonijnego, kuchni i jadalni, pokoi sypialnych, świetlicy oraz innych dodatkowych pomieszczeń zgłoszonych w ofercie do realizacji oferty programowej, łazienek, boisk i obiektów sportowych, kąpieliska. 2.Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci odpowiadających rodzajem (tj. co najmniej 14-dniowe kolonie letnie dla dzieci) i wartością (tj. odpowiadające co najmniej liczbie uczestników kolonii określonej dla poszczególnych zadań) usługom stanowiących przedmiot zamówienia. Wykaz winien uwzględniać: a) nazwę przedmiotu zamówienia, b) nazwę i adres zlecającego zamówienie, c) termin realizacji zamówienia, d) wartość brutto zamówienia Do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć co najmniej jedną referencję od każdego zleceniodawcy ujętego w wykazie potwierdzającą, że usługa została wykonana z należytą starannością. 3. Wykaz kadry - osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika kolonii powinna posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno opiekuńczej a wychowawca co najmniej roczne doświadczenie (udokumentowane w siedzibie organizatora-wykonawcy). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób zgłoszonych do realizacji zadania oraz dokumenty wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12 poz. 67 z późniejszymi zmianami). 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny uważa się odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 5. Kserokopia koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Aktualną na dzień składania ofert polisę ubezpieczenia potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy polisa nie obejmuje okresu zamówienia, na który wykonawca składa ofertę,wymagane jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia o gotowości odnowienia polisy. 7. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowej. Za ważne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Za ważne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 9 ustawy prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Kartę kwalifikacyjną obiektu, zgłoszonego jako miejsce wypoczynku dzieci, aktualną na rok 2009. 11. Wykonawcy, nie będący właścicielem obiektu wypoczynkowego, zobowiązani są złożyć pisemne zobowiązanie właściciela o udostępnieniu obiektu do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie przetargowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: standard obiektu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuratorium.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach